Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Varaston simulointi- ja optimointipalvelu C-WIS

C-WIS Constructor Warehouse Intelligence System -palvelu keskittyy varaston sisäisten materiaalialivirtojen hallintaan ja niiden tehostamiseen. Tällä vaikutetaan suoraan yrityksen tuottavuuteen. 

C-WIS
  • edistyksellinen ja tehokas
  • sopii sekä uuden varaston suunnitteluun että vanhan ratkaisun parantamiseen
  • tietokannassa kaikki Kasten-varastokalusteet
  • nopea ja muuntautumiskykyinen palvelu

 

C-WIS = konkreettisia säästöjä

C-WIS hyödyt
  • mahdollistaa suunniteltujen muutosten testaamisen ennakolta simuloinnin avulla
  • mahdollistaa varaston toiminnan jatkuvan optimoinnin
  • varastotoiminnoista tulee joustavia ja muuntautumiskykyisiä
  • nostaa yrityksen tuottavuutta
  • tuo konkreettisia säästöjä
  • tehokkaasti toimiva varasto auttaa erottumaan kilpailijoista

Ennen

Kuvassa on kuvitteellinen lavavarasto. Lavat ovat ABC luokissa siten, että punaiset lavat ovat A-tuotteita, keltaiset B-, vihreät C- ja siniset D-tuotteita.

Jälkeen

Kun tuotteet on sijoiteltu varastoon sekaisin, on kerääminen ja varaston toiminta hankalaa. Kun varasto on analysoitu ja tärkeimmät tuotteet määritelty, voidaan tehdä uusi paikkasijoittelu, jonka myötä keräily on nopeaa ja koko varaston toiminta tehostuu.

C-WIS

C-WIS Design

Varaston layout-suunnittelu on lähtökohtana materiaalivirtojen tehokkaassa hallinnassa. C-WIS
Design ottaa varaston layoutia suunniteltaessa huomioon kaikki varastoinnin prosessit. Eri vaihtoehtoja simuloimalla on helppo löytää toimivin ratkaisu.

C-WIS Analyse

Varaston suorituskyvyn analyysillä ja sen jälkeen tehtävällä toiminnan optimoinnilla voidaan
saavuttaa konkreettisia säästöjä. Varaston tehokkuuden lisäksi voidaan analysoida koko ketjun
toimintaa hankinnasta varastointiin ja lähetykseen.

C-WIS Monitor

Lisensoitava C-WIS Monitor toimii varaston "ohjaamona" yrityksen ERP- tai WMS-järjestelmän
tukena. Se kerää ja käsittelee järjestelmistä saatua
tietoa, jonka pohjalta se luo reaaliaikaisen 3D-simulaation varaston toiminnasta ja tekee
tarkkoja ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. C-WIS Monitor on helppokäyttöinen työkalu tavaravirtojen hallintaan, artikkeleiden sijoitteluun ja varaston
tehokkuuden ylläpitämiseen.

Kolme vaihtoehtoa

WorkShop

Kolmen päivän pituisessa workshopissa luodaan yrityksen varastotoiminnoista kattava kuva. Layout-suunnitelma, nykytilanteen simulointi, simulointeja
eri kalustusvaihtoehdoista, 3D-kuvat.
Workshop luo pohjaa kehityshankkeille.

Projekti

Kokonaisvaltainen varaston optimointi yrityksen omalla datalla. Kattavalla Tupla ABC-Analyysillä tunnistetaan varaston ongelmakohdat, jonka pohjalta listataan
konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi, esimerkiksi tehokas paikkasijoittelu.

C-WIS-lisenssi

Ohjelman voi myösostaa lisenssillä yrityksen omaan käyttöön.

Oikein suunnitellulla layoutilla on suuri vaikutus
varaston toimintaan.

Tilausrivistatistiikan avulla nähdään, miten tilauskanta
on jakaantunut eri kuukausille vuoden ajalta ja miten tilausrivit ovat jakautuneet tilauksiin.

Varastoarvon kehitystä seuraamalla voidaan parantaa
palveluastetta. Varastoarvon laskiessa myös palveluaste
laskee.